Vilkår for handel med Spiff

 1. Priser: Anførte priser er orienterende, excl. moms og forsendelsesomkostninger. Ifølge købelovens bestemmelser bliver der ved salg til private pålagt moms på 25%. Tilbudsgyldighed er 14 dage. Der tages forbehold for afgiftsændringer, prisændringer, udsolgte varer og trykfejl. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, excl. Færøerne og Grønland.


 2. Ændringer: Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage ændringer i data, konstruktioner, mål og betegnelser - især ændringer, som må anses som forbedringer.


 3. Leveringstid: Den i tilbudet anførte leveringstid er at regne fra godtagelsesdatoen. Ligeledes tages der forbehold for leveringsvanskeligheder som følge af strejke, lock-out og andre forhold, der er uden for min indflydelse. Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering anerkendes ikke. Leveringstiden regnes fra endelig afklaring af tekniske detaljer.


 4. Annulering og returnering: Annullering af ordrer og returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale. Eventuelle returvarer krediteres normalt med 75% af fakturaprisen - med mindre andet er anført på fakturaen. Kun ubeskadigede varer i intakt originalemballage kan returneres. Returnering skal ske senest 2 uger fra leveringsdagen. Kreditnotaer gælder som tilgodebevis. Varer som hjemtages specielt kan ikke returneres. Software tages aldrig retur. Er der tvivl om en vares funktionsdygtighed, afprøver vi den gerne i den aktuelle opstilling (pc) uden beregning. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse.


 5. Reklamation: Reklamation over mangler og synlige fejl må ske inden 8 dage efter ordrens fuldførelse (dvs. efter levering eller driftsklarmelding fra os).


 6. Levering og forsendelse: Såfremt intet andet er aftalt leveres varerne efter bedste skøn. Hvis varer ikke afhentes, sendes de mandag og torsdag via Post Danmark. Ekspeditionsgebyret, for forsendelse, udgør kr. 75,- excl. moms pr. leverance.


 7. Opstilling, installation og idriftsættelse: Er uden for tilbudet, med mindre andet er aftalt. Manualer leveres ofte på engelsk.


 8. Vederlagsfri afhjælpning af fejl eller mangler: Den vederlagsfri afhjælpningsperiode er 1 år fra fakturadatoen. Undtaget er sliddele og eks. batterier m.v. I den vederlagsfrie afhjælpningsperiode skal eventuelle defekte apparater eller dele tilsendes os franko for købers risiko med tydelig angivelse af fakturanummer og fejlens art, samt hvilke produkter, der yderligere medfølger såsom disketter, drev, kabler, manualer o.lign. Udføres reparation eller udskiftning hos køberen, vil transport- og opholdsomkostninger være at debitere køber. Reparation finder oftest sted på vores værksted, hvor reparationstiden er ca. 1 uge eller mine leverandører, hvor varigheden typisk er 60 dage. Ombytning kan i særlige tilfælde finde sted, men det forudsætter, at vi forinden har modtaget og afprøvet de defekte køb. Anmeldelse om fejl under den vederlagsfrie afhjælpningsperiode må foretages straks efter konstatering, men berettiger ikke køberen til at tilbageholde betalingen eller dele heraf. Pligten til vederlagsfri afhjælpning - der ikke dækker almindelig slitage, udskiftning af sliddele samt justering - omfatter kun de leverede varer og bortfalder ved overlast, forkert betjening eller hvis der uden min skriftlige tilladelse foretages indgreb eller ændringer på varerne. Vi garanterer ikke for produktfunktioner, hvor tredjeparts udstyr er monteret/installeret.


 9. Produktansvar: I tidsrummet svarende til den ovenfor i pkt. 8 nævnte periode er vi kun ansvarlig for den skade som det af os leverede materiel forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab, tidstab og andet indirekte tab samt tab af data, herunder enhver form for tab af programmel, udgifter til omkørsel eller lignende. Vores ansvar for skade på produkter kan ikke overstige kr. 25.000,00. Produktansvar udover min forsikring dækkes ikke (kopi af forsikringsbetingelser kan rekvireres). Produktansvar dækker Norden. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvari forbindelse med den brug - herunder videresalg - som køber måtte gøre ud af det leverede materiel, er køber pligtig at holde os skadesløs for det ansvar, vi måtte blive pålagt, og i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser.


 10. Service: Returnering til service sker via fremsendelse pr. fragt som kunden betaler. I pakken SKAL der være en fyldig fejlbeskrivelse, samt en kopi af købsfakturaen. Efter reparation sendes varen gratis tilbage til dig.


 11. Garanti: På alle produkter leveres der 2 års reklamationsret, med mindre producenten selv giver yderligere garanti på produktet. Skulle varen mod forventning gå i stykker under garantiperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, modifikationer eller normal slitage fra brugerens side.


 12. Betaling: Betaling skal ske netto 20 dage (indsættes på konto 3439-3129450266, i Danske Bank) eller kontant ved levering. Ved kontoverførsel bedes du anføre faktura nummeret som reference, så ved vi i hvilken forbindelse beløbet er indbetalt. Ved for sen betaling tillægges fakturabeløbet renter, 2% pr. påbegyndt måned, at regne fra forfaldsdagen. Desuden tillægges rykkergebyr på kr. 175,- pr. rykker, som udsendes hver måned.